Opleidingen

Rekenspecialist

 € 1.850,00

 23 plekken vrij

Hoe signaleer ik rekenproblemen? Welke hulp is effectief? Hoe stel ik een handelingsplan op? Rekenproblemen of dyscalculie. Tal van alledaagse vragen waar je als rekenspecialist na afloop van deze cursus een ijzersterk antwoord op hebt. En nog belangrijker jij en jouw collega’s kunnen handelingsgericht aan de slag.

Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

Hoe wordt je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren leert u hoe u kinderen kunt voorbereiden op een wereld die steeds complexer en meer technologisch wordt.

Jonge kind specialist

 € 2.300,00

 24 plekken vrij

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als het op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn/haar ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

Leergang bewegingsonderwijs

 € 3.225,00

 25 plekken vrij

De leergang bewegingsonderwijs leidt u op tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. Na het volgen van deze leergang kunt u bewegingssituaties ontwerpen en differentiatie binnen bewegingsthema’s aanbrengen. Elk kind kan zo op zijn eigen niveau mee doen en plezier beleven aan de les. Tijdens uw inschrijving in deze leergang bent u al (tijdelijk) bevoegd bewegingsonderwijs te geven)

Rekencoördinator

 € 2.300,00

 24 plekken vrij

Deze opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van Coördinator Rekenen in de eigen basisschool. 

Ieder dagdeel gaat over een inhoudelijk thema. Welke thema’s dat zijn is onderwerp van gesprek tussen opleiding en cursisten, want naast tien thema’s die altijd onderdeel uitmaken van de opleiding, kunnen er zes thema’s gekozen worden uit een tiental thema’s die voor de opleiding zijn uitgewerkt.

Taalcoördinator

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (en rekenen), dat gebruikt wordt in het hele onderwijs van groep 1 van de basisschool tot aan het eind van het vwo. Het Referentiekader is in augustus 2010 ingevoerd in de scholen. Daarmee is het beter dan vroeger mogelijk doorlopende leerlijnen aan te brengen in het hele onderwijs, zodat overgangen van de ene onderwijssoort naar de andere soepeler zullen verlopen.  Deze ontwikkelingen maakten het noodzakelijk het opleidingspakket grondig te herzien. Dit is in het studiejaar 2010 – 2011 gebeurd door een groep ervaren opleiders. Bij de inhoudelijke aanpassing heeft de invoering van het Referentiekader een centrale plaats ingenomen, evenals de recente uitwerkingen van tussendoelen en leerlijnen.

Cultuurbegeleider

 € 2.300,00

 25 plekken vrij

De cultuurbegeleider richt zich op de grote lijnen van de cultuureducatie en motiveert en inspireert zijn collega’s. Tijdens de opleiding verdiept u uw kennis en visie op cultuuronderwijs en leert u vanuit cultuuronderwijs te werken aan onderwijsontwikkeling. Ook krijgt u praktische handvatten om uw collega’s in het team te begeleiden bij het geven van goed cultuuronderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend post-hbo-diploma (CPION).

Vakspecialist muziek

 € 1.250,00

 24 plekken vrij

In de opleiding komen alle gangbare muziekmethoden aan bod. U leert leerlijnen voor het vak muziek te ontwikkelen die u kunt inpassen binnen het onderwijs van uw school. Ook legt u als cursist contacten met kunstzinnige instellingen zoals schouwburgen, muziekscholen en muziekgezelschappen. Door activiteiten die u ontplooit krijgt het muziekonderwijs op uw school een nieuwe impuls.

Master Talentontwikkeling en Diversiteit

 € 3.400,00

 25 plekken vrij

Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: u geniet met volle teugen van uw rol als leraar. Toch vraagt u zich soms af of het nog beter kan. Hoe ziet uw toekomst eruit? Op welke manier kunt u zich verder ontwikkelen? Hoe zorgt u ervoor dat u klaar bent voor de klas van morgen?

Intern Begeleider

 € 3.495,00

 25 plekken vrij

De Post-HBO opleiding Intern Begeleider is een gecertificeerde opleiding. In deze opleiding ontmoet u ervaring en deskundigheid in effectief zorgbeleid die getoetst zijn in de praktijk. Veel praktijkvoorbeelden, direct te gebruiken modellen en een duidelijke overzichtelijke zorgstructuur worden aangeboden. 

Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches

 € 1.999,00

 25 plekken vrij

‘Een leven lang leren’ is belangrijk, ook voor leerkrachten. Interne coaching is zeer geschikt om het ontwikkelingsproces van leerkrachten langdurig te begeleiden. In deze module krijgt u inzicht in uw rol als coach en ontwikkelt u een aantal basale coaching vaardigheden.

Scholen streven naar kwaliteit. Zij willen bijvoorbeeld dat leerkrachten voldoen aan de SBL-bekwaamheidseisen en aan andere kwaliteitsstandaarden. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Bijvoorbeeld door de inzet van interne coaches. Interne coaches kunnen een goede rol spelen in de ontwikkeling van leerkrachten. Omdat elke leerkracht mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen, is coaching geschikt voor elke startende, gevorderde en excellente leerkrachten.

Coach module 2: Verdieping

 € 1.999,00

 22 plekken vrij

Deze training is een verdieping van de ‘Coach module 1: Basisvaardigheden voor coaches’. De opzet is gelijk, de vaardigheden worden in oefensituaties verder aangescherpt. U verlegt met deze training uw grenzen, leert gerichter coachen en reflecteert op uw eigen 

Coach module 3: Allround coach

 25 plekken vrij

In deze training wordt u opgeleid tot breed inzetbare coach. De training bouwt voort op de eerste twee modules, maar zet meer in op confrontatie met behoud van relatie.

De werkwijze is vergelijkbaar met die van de eerdere twee opleidingen voor Interne coach. U leert coachen op competenties en werkt daarbij resultaatgericht. Alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn komen opnieuw aan bod, aangevuld met nieuwe, zoals conflicthantering. Onderdeel in deze training is de persoonlijke ontwikkeling van de coach. Een ware uitdaging die tot stand komt door systematische reflectie, feedbackrondes en het werken aan de eigen competentieontwikkeling. In een van de bijeenkomsten wordt de competentieontwikkeling van de coach getoetst in een setting met een actrice.

OICT-er

 23 plekken vrij

De rol van de ICT-coördinator wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkeling is het belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega’s begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De invloed van ICT is in alle aspecten van het onderwijs terug te vinden en mag eigenlijk niet meer apart gezien worden. Dit betekent dat de ICT-coördinator breed georiënteerd moet zijn met een duidelijke focus. ICT is vaak een deeltaak die door een collega wordt opgepakt die affiniteit heeft met ICT en daar minimaal een aantal uren naast zijn/haar lesgevende taken voor heeft. Naast de nodige ‘brandjes’ die wekelijks geblust moeten worden valt daar ook regelmatig contact met een helpdesk onder, onderhoud aan de schoolwebsite en een poging een ICT-plan uit te werken. 

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

 € 4.050,00

 21 plekken vrij

De associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator.

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

Schoolleidersregister: Waarderend leiderschap in het onderwijs

 € 2.497,00

 25 plekken vrij

Zien jouw leerkrachten het af en toe niet mee zitten? Klagen zij over problemen en werkdruk? Voelen zij zich onmachtig en denken zij in ‘onmogelijkheden’? Dat is in zijn geheel niet vreemd. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de leerkrachten werkdruk als probleem ervaart. De helft van de jonge leerkrachten overweegt daardoor zelfs te stoppen! Zo snel raken zij blijkbaar hun oorspronkelijke passie op dit moment kwijt.

Leerkrachten zouden graag weer met meer plezier met het onderwijs zelf bezig willen zijn.

Schoolleidersregister: Omgaan met ouders – Ouderbetrokkenheid voor schoolleiders

 € 767,00

 21 plekken vrij

Veel scholen en ouders erkennen het belang van samenwerking met elkaar om de resultaten van leerlingen te optimaliseren. Toch blijkt de samenwerking in de dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Leerlingen presteren en functioneren beter als school en ouders goed samenwerken. Ouderbetrokkenheid heeft dus een enorme impact. Het huidige regeerakkoord roept bovendien op tot meet ouderbetrokkenheid: “Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” In deze training leert u de samenwerking met ouders op een unieke wijze te versterken. 

Schoolleidersregister: Bouwen aan een lerende school

 € 2.449,00

 24 plekken vrij

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk. In samenwerking met:  Natuurlijk leren.

Schoolleidersregister: Leergang leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

 € 2.750,00

 24 plekken vrij

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap uit te gaan van verandering en diversiteit. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uit van verschillen. Uitgaan van verschillen brengt verdieping aan in uw persoonlijk leiderschap. 

Schoolleidersregister: Leiderschapsprogramma

 € 2.475,00

 25 plekken vrij

Als schoolleider kom je in de waan van de dag niet altijd toe aan krachtig leidinggeven aan jouw team met het oog op de toekomst. Terwijl dit juist is wat je wilt! Voor jou als schoolleider met ambitie heeft Het Onderwijsbureau BV in coproductie met xpand dit unieke professionaliseringsprogramma ontwikkeld. Gedurende het programma wordt er theorie vanuit een nieuwe invalshoek aangeboden en ga je hierover in gesprek met de deelnemende schoolleiders. Jouw dagelijkse praktijk staat hierbij centraal.  

Schoolleidersregister: Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

 € 2.245,00

 25 plekken vrij

De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt u uit goed na te denken over de rol die digitalisering, 21e-eeuwse vaardigheden en ICT in het onderwijs spelen. In de praktijk krijgen we veel vragen van schoolleiders die door de bomen het bos niet meer zien. Wilt u uw kennis en vaardigheden bijspijkeren, zodat u weet hoe u invulling kunt geven aan toekomstgericht onderwijs? Dan is de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht Onderwijs voor Schoolleiders iets voor u.

Heeft u nog vragen? Vraag onze trainingsadviseur.

Contact

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het scholingsaanbod op deze site niet compleet is en daarmee niet aan ieders wensen kan voldoen. Mocht u specifieke wensen hebben schroom dan niet om dit aan ons door te geven via ons mailadres: academie@sooog.nl. Wij kunnen dan bekijken of er meer belangstelling voor is en of we dit alsnog kunnen toevoegen.

De cursussen zullen veelal op woensdagmiddag of na schooltijd gegeven worden op één van de scholen van SOOOG. De exacte data, tijden en locaties worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website. Indien u zich heeft aangemeld voor een training, ontvangt u automatisch een mail met daarin de data, tijd en locatie.